§1 Postanowienia ogólne

1. Serwis www.swiadectwa.net działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługi dostępne pod adresem internetowym www.swiadectwa.net oraz marką pod nią występującą „SWIADECTWA.net” prowadzone są przez: Michał Szczepański, ul. Chopina 2A/D19, 83-200 Starogard Gdański, NIP:592-213-55-15
3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis www.swiadectwa.net, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów.
4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych serwisu www.swiadectwa.net zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje zawarte w Regulaminie

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.swiadectwa.net/zamow/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. USŁUGA – dostępna w Serwisie usługa stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą .
4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy.
5. SERWIS – platforma umożliwiająca składanie zamówień i zakupów usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków, projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz obliczeń zapotrzebowania na ciepło budynków oraz usług z nimi powiązanych przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Serwis, dostępny pod adresem internetowym: www.swiadectwa.net oraz stronami na nią prowadzącymi.
6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Michał Szczepański, ul. Chopina 2A/D19, 83-200 Starogard Gdański, NIP:592-213-55-15
7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.

§3 Informacje dotyczące usług oraz ich zamawiania

1. Serwis www.swiadectwa.net prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jego opisie.
3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Platformy podana jest w złotych polskich (PLN).
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem usługi.
7. Przy niektórych usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile czasu zazwyczaj upływa od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

§4 Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Usługi.

§5 Sposoby płatności

1. Sprzedawca po wykonaniu roboczej wersji dokumentów objętych Usługą wystawi fakturę VAT z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni. Po opłaceniu faktury, usługa zostanie wykonana w całości i przekazana Klientowi

§6 Koszt, termin i sposoby dostawy

1. Dostawa realizowana jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
2. Klient dodatkowo może wykupić usługę fizycznej dostawy na dowolnie wskazany adres. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia oraz są pokrywane w całości przez Klienta.
3. Na termin fizycznej dostawy składa się czas wykonywania Usługi oraz czas dostawy przez przewoźnika.
4. Fizyczna dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu w postaci faktury VAT, który będzie dołączany do Usługi.

§7 Reklamacja usługi

1. Zawiadomienia o wadach dotyczących wykonanej usługi oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@swiadectwa.net.
2. W powyższej wiadomości elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
4. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą elektroniczną.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@swiadectwa.net.
3. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż zamawiając te usługi Klient wyraża wyraźną zgodę na ich pełne wykonanie w uzgodnionym terminie. Konsument jest informowany przed złożeniem zamówienia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy. W związku z tym Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania usługi przez Serwis.

§9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.